Өргөдөл, гомдол өгөх

2023 оны өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, тайлан мэдээ

Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн биелэлтийг талагнах хүсэлт (2023)

2022 оны өргөдөл, гомдол

Иргэдээс "Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн"ОНӨТҮГ-т гаргасан өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2021 оны жилийн мэдээ

Иргэдээс "Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн"ОНӨТҮГ-т гаргасан өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2021 оны 03-р улирлын мэдээ

Иргэдээс "Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн"ОНӨТҮГ-т гаргасан өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2021 оны 02-р улирлын мэдээ

Иргэдээс "Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн"ОНӨТҮГ-т гаргасан өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2021 оны 01-р улирлын мэдээ