Санхүү, үйл ажиллагааны тайлан

2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 12 сарын мэдээ

ҮЦХ-гийн 2023 оны 03.31 авлагын мэдээ

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2022 ОНЫ 2 БОЛОН 3 -Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2022 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг тайлагнах хүснэгт 2021 оны байдлаар

Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг тайлагнах хүснэгт 2021 оны хагас жилийн байдлаар

Төсөвт байгууллагын 2021 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан

Санхүүгийн албаны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүн 2021 он

“ҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН” ОНӨТҮГ 2021 ОНЫ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ШИНЭ САНААНЫ ТАЙЛАН

Төсөвт байгууллагын 2021 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН ШАЛГАЛТЫН ДҮН