Нээлттэй ажлын байр

НЭЭЛТТАЙ АЖЛЫН БАЙРАНД ТАНЫГ УРЬЖ БАЙНА

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРАНД ТАНЫГ УРЬЖ БАЙНА

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРАНД ТАНЫГ УРЬЖ БАЙНА

НЭЭЛТТАЙ АЖЛЫН БАЙРАНД ТАНЫГ УРЬЖ БАЙНА

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРАНД ТАНЫГ УРЬЖ БАЙНА

НЭЭЛТТАЙ АЖЛЫН БАЙРАНД ТАНЫГ УРЬЖ БАЙНА

Нээлттэй ажлын байр

Жолооч ажилд авна

Худгийн моторчин ажилд авна

Цэцэрлэгчин ажилд авна

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИД ТӨРИЙН АЛБА ХААСАН ХУГАЦААНЫ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИД УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИД МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРГИЙН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

Ажилтан, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, Нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр

Албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР-ХАРУУЛ ЗАСВАРЧИН

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР-ЦЭЦЭРЛЭГЧИН

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР- ТЕХНИКЧ

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР- Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР - ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН АЖИЛТАН, ЦЭЦЭРЛЭГЧИН, ХАРУУЛ

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР-ЦЭЦЭРЛЭГЧИН

АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧДЫН БҮТЭН ЖИЛИЙН АЖИЛ ДҮГНЭСЭН ЖАГСААЛТ-2019

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТ-2019

АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДЫН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-2019

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР-ЦЭЦЭРЛЭГЧИН, ХАРУУЛ, ХУДГИЙН МОТОРЧИН

ГАДААД ТОМИЛОЛТЫН ТАЙЛАН

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР-3

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР-ЦЭЦЭРЛЭГЧИН, ТЕХНИКЧ

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР-ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР-ЦЭЦЭРЛЭГЧИН-2

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР-ЖОЛООЧ

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР-ХАРУУЛ

АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДЫН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ -2018 /ЖИЛЭЭР/

АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧДЫН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР-ХУДГИЙН МОТОРЧИН

АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГДЫН АЖЛЫГ ДҮГНЭСЭН БАЙДАЛ /2018 ХАГАС ЖИЛЭЭР/

ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР-ДЕНДРОЛОГИЧ

ШААРДЛАГАТАЙ АЖИЛТНУУДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ, ДОТУУР ХОЛБОО

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР