Дүрэм журам

ҮЦХ-гийн хамтын ажиллагааг зохицуулах журам

Үйлчилгээний үнэ тогтоох тухай

Ёс зүйн дүрэм 2023

Ажилтны үр дүн, гүйцэтгэлийг урамшуулж мөнгөн урамшуулал олгох журам

Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам

“Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн”ОНӨТҮГ-ын дүрэмд оруулж буй өөрчлөлтүүд

БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТОГТООХ, ТАЙЛАН ГАРГАХ ЖУРАМ

БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ЖУРАМ

ТАМГА, ТЭМДЭГ, ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАС ХИЙЛГЭХ, ХАДГАЛАХ, АШИГЛАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

"ҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН" ОНӨТҮГ-ЫН ДЭРГЭДЭХ БАРИМТ БИЧИГ НЯГТЛАН ШАЛГАХ КОМИССЫН ДҮРЭМ

АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ, ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН, АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ

АЖЛЫН ЦАГ АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ

АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДЫН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ЖУРАМ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СТРАТЕГИ, БОДЛОГО, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАЖ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

“ҮНДЭСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН” ОНӨТҮГ-ЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ