2022 оны өргөдөл, гомдол

Доорх линкээр орж танилцана уу.

2022 оны 1-р улирлын нэгтгэсэн мэдээ

https://drive.google.com/file/d/1GPcLfO_j69nczJ_uqSPuJBn23VDyCVIn/view?usp=share_link

2022 оны 2-р улирлын нэгтгэсэн мэдээ

https://drive.google.com/file/d/1uYcAW7-DwabiYtCNUqwaZbd1iIDJNFK1/view?usp=share_link

2022 оны 3-р улирлын нэгтгэсэн мэдээ

https://drive.google.com/file/d/1yzfKOSjLzoUKd7agupqp_NxCJ72ca8sF/view?usp=share_link