А ТУШААЛУУД- 2018

 

А/01  2018.01.22 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай

А/02  2018.02.12  Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай

А/03  2018.02.12  Хүндэтгэл үзүүлэх тухай  

А/04  2018.03.16  Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/05  2018.03.16  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  

А/06 2018.03.16  Шагнах тухай

А/07 2018.03.16  Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай 

А/08 2018.04.10  Ажил дүгнэх журам батлах тухай 

А/09 2018.04.10  Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх журам батлах тухай

А/10 2018.04.13  Мод, сөөгний тооллого явуулах  комисс байгуулах тухай

А/11 2018.04.16  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/12 2018.04.16  Комиссын бүрэлдэхүүн байгуулах тухай

А/13 2018.04.17  Эд хөрөнгө хариуцуулах тухай

А/14 2018.04.17  Ур чадварын нэмэгдлийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

А/15 2018.06.28   Тооллогын комисс байгуулах тухай

А/16 2018.07.09  Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай

А/17 2018.09.03  Мод, сөөгний тооллого явуулах  комисс байгуулах тухай

А/18 2018.09.03  Албан тушаалын цалингийн сүлжээг шинэчлэн батлах  тухай

А/19 2018.09.10  Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

А/20 2018.11.07  Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай

А/21 2018.11.28  Төрийн болон орон нутгийн эд хөрөнгийн өмчийн бүртгэл, дахин үнэлгээний ажлын комисс байгуулах тухай

А/22 2018.12.03  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/23 2018.12.03  Урамшуулал олгох тухай

А/24 2018.12.24  Урамшуулал олгох тухай

А/25 2018.12.24  Шагнаж урамшуулах тухай

А/26 2018.12.31  Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай