А ТУШААЛУУД -2019

 

А/01  2019.01.16 Ажилтан, албан хаагчдын цалин, нэмэгдлийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай 

А/02  2019.01.16  Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 

А/03  2019.01.16  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 

А/04  2019.01.31  Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай 

А/05  2019.01.31  Хүндэтгэл үзүүлэх тухай 

А/06  2019.01.31  Хөрөнгө бүртгэх тухай 

А/07 2019.02.18  Сургалтад хамруулах тухай 

А/08  2018.02.28  Ёс зүйн зөвлөл байгуулж, ёс зүйн зөвлөлийн дүрэм, зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай 

А/09  2019.02.28  Байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах  журам батлах тухай 

А/10  2019.05.10  Ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай 

А/11 2019.05.10   Журам батлах тухай 

А/12  2019.05.10  Албан хэрэг хөтлөлтийн журам батлах тухай 

А/13  2019.05.10  Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм батлах тухай 

А/14  2019.05.15  Хөрөнгө бүртгэх тухай 

А/15  2019.06.05  Ажлын хэсэг байгуулах тухай 

А/16 2019.06.17   Комисс байгуулах тухай 

А/17  2019.06.17 Тооллогын комисс байгуулах тухай 

А/18  2019.07.09 Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарт батлах тухай

А/19  2019.09.06 Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 

А/20 2019.09.18 Мод, сөөгний тооллого явуулах комисс байгуулах тухай

А/21 2019.09.23  Тамга, тэмдэг түших, хэвлэмэл хуудас  хариуцах ажилтныг томилох тухай

А/22 2019.11.25 Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай

А/24 2019.12.30  Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай